´
2021
Plätze frei! Berlin, 5. bis 9. April & 5. bis 7. Mai 2021
Plätze frei! Varel (Nordsee), 7. bis 11. Juni & 27. bis 29. September 2021
Plätze frei! Dortmund, 13. bis 17. September & 24. bis 26. November 2021
2021
Plätze frei! Dortmund, 3. bis 7. Mai 2021
Plätze frei! München, 13. bis 17. September 2021
Plätze frei! Hamburg, 15. bis 19. November 2021
Plätze frei! Berlin, 6. bis 10. Dezember 2021